Pożyczki

Pożyczki

Usługi świadczone przez Punkt Obsługi Pożyczkowej

Informacja w zakresie:

 • pozabankowych źródeł finansowania działalności gospodarczej z funduszy pożyczkowych 
 • warunkach udzielania pożyczki,
 • niezbędnych dokumentach potrzebnych do ubiegania się o pożyczkę,
 • zabezpieczenia pożyczki,
 • rozliczenia pożyczki,

Spotkania w zakresie: 

 • informowania o pozabankowych źródłach finansowania działalności gospodarczej, 

Doradztwo w zakresie:

 • przygotowania dokumentów aplikacyjnych ,
 • gromadzenia załączników,
 • przygotowania biznesplanu,
 • przygotowania wniosku o pożyczkę,
 • rozliczania pożyczki,
 • wyboru zabezpieczenia pożyczki.

Stowarzyszenie prowadzi obsługę merytoryczną czterech funduszy pożyczkowych:


Oferta dla przedsiębiorców

 1. Polska Fundacja Przedsiębiorczości 
  • Subregionalny Fundusz Pożyczkowy "Wielkopolska Północ"
   Oferta Funduszu "Wielkopolska Północ" jest kierowana do mikro i małych przedsiebiorców, którzy mają utrudniony dostęp do kredytu bankowego. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 500 tys. zł. Możliwość udzielenia pożyczki w okresie spłaty do 60 miesięcy. Aktualne oprocentowanie pożyczki wynosi 7,5% + do 3 punktów procentowych marży. (oferta) 
  • Fundusz Pożyczkowy "Wielkopolska - Jeremie" 
   Oferta Funduszu "Wielkopolska - Jeremie" kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 250 tys. zł. Okres spłaty pożyczki trwa 36 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie okresu spłaty pożyczki do 60 miesięcy. (oferta)
 2. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  O udzielenie pożyczki ubiegać się mogą przedsiębiorcy mający siedzibę, prowadzacy działalność gospodarczą i realizujący inwestycję na terenie województwa wielkopolskiego. Kwota pożyczki może wynosić od 10.000 zł - 1.000.000 zł. Pożyczka jest udzielana maksymalnie na okres do 60 miesięcy. Aktualne oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi od 5,91% dla firm działających powyżej 12 miesięcy. Od przyznanej pożyczki pobiera się prowizję w wysokości 1% wartości pożyczki. (oferta)
 3. TOR #10 (z powodu braku wolnych środków Fundusz obsługuje tylko klientów z powiatu śremskiego)
  O pożyczkę ze środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości mogą się ubiegać podmioty gospodarcze na stworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej z Powiatowego Urzędu Pracy. Pożyczka może być udzielona w wysokości do 120.000 zł. Maksymalny okres pożyczkowy wynosi 60 miesięcy. Oprocentowane oparte jest na stopie redyskonta weksla NBP i wynosi 2,63%. Fundusz Rozwoju Przedsiebiorczości pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości do 4% przyznanej pożyczki (oferta)

Poręczenia pożyczek zaciągniętych w ramach powyższych funduszy może udzielić:

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu

Oferta dla osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej

 1. „Mikropożyczkowy Fundusz dla rozwoju Wielkopolski” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". 
  Maksymalna wielkość pożyczki wynosi 50.000 zł. Pożyczka może być przyznana na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy. Pożyczki podlegają oprocentowaniu preferencyjnemu tj. ustalanemu poniżej stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży wyrażonej w punktach bazowych ustalanej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metod ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r., str. 6), tj. poniżej 4,8% + marża do 4%. (oferta)
 2. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
  O udzielenie pożyczki ubiegać się mogą osoby zamierzające rozpoczać działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego z tym, że osoby te na moment aplikowania o pożyczkę nie muszą mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej. Kwota pożyczki na każdy projekt może wynosić od 10.000 zł do 300.000 zł. Pożyczka jest udzielana na okres do 60 miesięcy. Aktualne oprocentowanie pożyczki wynosi 8,91%. Od przyznanej pożyczki pobiera się prowizję w wysokości 1% wartości pożyczki. (oferta) 
 3. Bank Gospodarstwa Krajowego - Program Pierwszy Biznes (31.01.2012 - wstrzymany nabór wniosków)
  O pożyczkę mogą ubiegać się osoby uprawnione na finansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej ( osoby bezrobotne do 25 roku życia lub osoby bezrobotne legitymujące się dyplomem wyższej uczelni, które nie ukończyły 27 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i posiadające stosowne zaświadczenie PUP aktualne na dzień składania wniosku o pożyczkę). Pożyczka jest udzielana w kwocie od 5.000 zł do 40.000 zł. Maksymalny okres pożyczkowy wynosi 36 miesięcy. Aktualne oprocentowanie pożyczki stanowi 3,56% w skali roku. Fundusz w dniu uruchomienia pożyczki pobiera jednorazową prowizję w wysokości 1% kwoty udzielonej pożyczki. (oferta)
 4. TOR #10 (z powodu braku wolnych środków Fundusz obsługuje tylko klientów z powiatu śremskiego) 
  Oferta Funduszy Rozwoju Przedsiębiorczości skierowana jest do osób bezrobotnych w tym osób bezrobotnych do 25 roku życia lub osób bezrobotnych legitymujących się dplomem wyższej uczelni, które nie ukończyły 27 roku życia. Pożyczka może byc udzielona do wysokości 120.000 zł. Maksymalny okres pożyczkowy wynosi 60 miesięcy. Oprocentowanie wynosi odpowiednio: 2,63% dla osób bezrobotnych i 1,88% dla osób bezrobotnych do 25 bądź 27 roku życia. Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości do 4% kwoty przyznanej pożyczki. (oferta)
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Funduszy oraz skorzystania z pomocy w wypełnieniu niezbędnych do otrzymania pożyczki dokumentów zachęcamy do skorzystania z doradztwa pracowników Stowarzyszenia.