Fundusze UE

Fundusze UE

Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało znaczące rozszerzenie możliwości realizacji projektów ze wsparciem ze strony UE. Z początkiem 2007 roku rozpoczął się wieloletni okres realizacji polityki spójności z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej. Na ten okres dla naszego kraju przeznaczono ze środków funduszy strukturalnych 67,3 mld euro. W ramach budżetu Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 przedsiębiorcy mający siedzibę na obszarze Wielkopolski mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO), Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki (PO-KL), Programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko (PO-IŚ) oraz Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka (PO-IG). Dla osób realizujących przedsięwzięcia na terenie wiejskim przeznaczony jest natomiast Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego udziela szczegółowych informacji na temat Funduszy Unijnych. Osoby zgłaszające się do Stowarzyszenia mogą liczyć na fachowe wsparcie doradcze ze strony pracowników.

Wszystkie osoby, które chcą skorzystać z unijnych dotacji zapraszamy zatem do odwiedzenia biura stowarzyszenia w celu uzsykania odowiedzi na nurtujące pytania.

Programy unijne z których można skorzystać aby dofinansować własną działalność:

1. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego szczególnie dwa działania przeznaczone są dla firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw:

 • Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw - Utworzenie i rozwój przedsiębiorstwa, wprowadzenie nowych produktów, wzrost konkurencyjności (szczegółowy opis)
 • Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP - Rozwój przedsiębiorstwa, wprowadzenie nowych produktów i technologii innowacyjnych, wzrost konkurencyjności (szczegółowy opis)

Szczegółowe regulacje dotyczące rodzajów projektów podlegających dofinansowaniu oraz poziomu dofinansowania poszczególnych typów projektów znajdują się w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

Szczegółowe informacje na temat kwalifikowalności wydatków znajdują się w „Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Priorytetu I (z wyjątkiem działania 1.7) - część pierwsza".

Szczegółowe informacje o konkursach, zasadach przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 znajdują się w ogłaszanym każdorazowo Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Pytania można kierować na adres e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl lub telefonicznie pod numery telefonów: (61) 858 12 27, (61) 858 12 37

2. PROGRAM OPERACYJNY KAPTAŁ LUDZKI

Program Operacyjny – Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Realizację projektów udzielających dotacji na założenie własnej firmy oraz projektów promocyjno-informacyjnych, wspierających przedsiębiorczość w Wielkopolsce umożliwia Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Szczegóły dotyczące tego działania znajdziecie Państwo na stronach www.efs.gov.ploraz www.wup.poznan.pl

Listę rankingową (lista instytucji udzielających wsparcia oraz lista projektów promocyjno-informacyjnych) w ramach Działania 6.2 znajdziecie Państwo pod linkiem: http://www.efs.wup.poznan.pl/strony/2304.php

3. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG) jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
 • Wzrost konkurencyjności polskiej nauki,
 • Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
 • Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,
 • Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy,
 • Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.

W ramach PO IG wspierane będą projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Natomiast projekty, które są innowacyjne w skali regionu, wspierane będą w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w tym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2007-2013.

Uzupełnieniem działań bezpośrednio skierowanych do przedsiębiorców będzie wsparcie systemowe dla sieci instytucji otoczenia biznesu oraz innowacyjnych instytucji okołobiznesowych (tj. np. parków technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów zaawansowanych technologii). W ramach PO IG projekty realizować będą przedsiębiorstwa, w tym mikro, małe i średnie, instytucje otoczenia biznesu oraz ich sieci, wysoko specjalistyczne ośrodki innowacyjności, jednostki naukowo-badawcze oraz jednostki administracji centralnej.

Przedsiębiorcy zainteresowani otrzymaniem bezpośredniego wsparcia w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 powinni zwrócić szczególną uwagę na:

 1. Dofinansowanie prowadzenia prac badawczo – rozwojowych i wdrożeń ich wyników (szczegółowy opis)
 2. Dofinansowanie bezpośrednie wydatków inwestycyjnych (szczegółowy opis)
 3. Pozostałe Działania (szczegółowy opis)

Więcej informacji na stronie www.poig.gov.pl

4. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Instytucją wdrażającą Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wśród wdrażanych działań wyróżnia się:

 • działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Realizacja działania tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju społeczono-gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług. Działanie ma na celu tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich (szczegółowe informacje)
 • działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (na terenach wiejskich). Realizacja działania tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego obszarów wiejskich. Ma ono na celu wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich (szczegółowe informacje)
 • działanie 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. O pomoc unijną w ramach tego działania mogą się ubiegać m.in. przedsiębiorstwa i spółdzielnie mające zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego oraz producenci rolni i hurtownicy działający na terenach miejskich i wiejskich (szczegółowe informacje)

W województwie wielkopolskim ośrodkiem doradczym udzielającym informacji w sprawie PROW jest:

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań,
tel.: (061) 8685272 e-mail: wodr@wodr.poznan.pl

Więcej informacji na temat programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uzyskacie Państwo na stronie www.arimr.gov.pl