Pasek nawigacyjny

Strona główna FIO - OŚRODEK

Ośrodek Aktywności Lokalnej

OŚRODEK AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

KONCEPCJA PROJEKTU

Finansowanie projektu pochodzi z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt jest realizowany w ramach
Priorytetu 2 „Aktywne społeczeństwo”


1. Tytuł projektu:
Ośrodek Aktywnośći Lokalnej

2. Wnioskodawca:
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiebiorczości Powiatu Gostyńskiego

3. Okres trwania projektu
Od 01.06.2014r. do  31.12.2014r.

5. Grupa docelowa
Działania podejmowane w ramach projektu skierowane są do pięciu grup:
PIERWSZA GRUPA: osoby fizyczne, potencjalni liderzy podmiotów ekonomii społecznej, szczególnie osoby bezrobotne, w tym wykluczone społecznie i niepełnosprawne,
DRUGA GRUPA: młodzież ponadgimnazjalna,
TRZECIA GRUPA: członkinie Kół Gospodyń Wiejskich,
CZWARTA GRUPA: organizacje pozarządowe,
PIĄTA GRUPA: instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy.

6. Liczba osób objętych wsparciem
Planowana liczba organizacji objętych zadaniem (projektem): 20
Planowana liczba osób objętych zadaniem (projektem): 150

7. Działania podejmowane w projekcie
REKRUTACJA
 (prowadzona przez cały okres realizacji projektu)
Rekrutacja uczestników prowadzona będzie zgodnie z polityką horyzontalną, a więc przy uwzględnieniu równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, wyrównaniu szans osób zamieszkałych na terenach wiejskich i obszarach zagrożonych marginalizacja społeczną oraz osób niepełnosprawnych. Rekrutację rozpoczną działania promocyjne: informacje w lokalnej prasie, ulotki informacyjne oraz plakaty rozpowszechniane w instytucjach rynku pracy, instytucjach pomocy i integracji społecznej, jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych oraz na wsiach przy pomocy sołtysów. Dodatkowo informacje o projekcie będą zamieszczane na stronach internetowych Stowarzyszenia oraz gmin znajdujących się na obszarze powiatu gostyńskiego. W celu rekrutacji osób bezrobotnych do udziału w projekcie podczas wizyt w PUP będą one otrzymywały ulotki informacyjne dotyczące projektu. Uczniowie o projekcie zostaną poinformowani przez wychowawców klas i nauczycieli przedsiębiorczości. Informacje zostaną również zamieszczone na portalach społecznościowych, z których młodzież bardzo często korzysta. Do przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich zostaną zorganizowane spotkania informacyjne w każdej gminie. Na tych spotkaniach Panie zostaną poinformowane o zaplanowanych w ramach projektu działaniach w których będą mogły uczestniczyć. Do organizacji pozarządowych dotrze się za pomocą prasy oraz internetu. Oprócz tego, że informacje będą się ukazywały w gazetach, na stronach internetowych gmin i stowarzyszenia, będą też rozsyłane maile i zaproszenia listowne. Rekrutacja piątej grupy osób (instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy) będzie prowadzona na podstawie informacji prasowych oraz informacji zamieszczanych na stronach internetowych. Dodatkowo rozsyłane będą maile i zaproszenia listowne.

DZIAŁANIA WSPÓLNE SKIEROWANE DO WSZYSTKICH GRUP
Doradztwo indywidualne (prowadzone od czerwca do grudnia 2014 roku)
Przez cały okres realizacji projektu prowadzone będzie bezpłatne wsparcie doradcze z zakresu szeroko pojętej ekonomii społecznej, w tym: marketingu, zarządzania, tworzenia strategii, tworzenia projektów czy pozyskiwania funduszy na realizację zadań (na doradztwo doradca poświęci 0,1 etatu w miesiącu). Dodatkowo przez cały okres realizacji projektu osoby zainteresowane będą miały możliwość skorzystania z porady księgowej (10 godzin w miesiącu) oraz prawnej (10 godzin w miesiącu). Doradztwo będzie prowadzone w biurze ośrodka przy ul. 1 Maja 13/3 w Gostyniu (czynny od pon. do pt. w godz. od 7.30 do 15.30). Osoby korzystające z doradztwa w biurze będą mogły skorzystać z fachowej literatury i filmów edukacyjnych, które zostały zakupione w poprzednich latach funkcjonowania ośrodka.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO DRUGIEJ GRUPY DOCELOWEJ
Warsztaty (cykl 3 spotkań szkoleniowo/warsztatowych w okresie od czerwca do grudnia 2014 roku). Grupa 18 uczniów przejdzie cykl spotkań warsztatowych zwiększających wiedzę na temat przedsiębiorczości społecznej. Warsztaty zakończy turniej Wiedzy Międzyszkolnej, podczas którego zostanie zweryfikowana wiedza uczniów zdobyta na warsztatach.
Kolejnym działaniem dla młodzieży będzie konkurs na najlepszy biznesplan przedsiębiorstwa społecznego. W tym przedsięwzięciu udział weźmie 12 uczniów (po 2 z każdej szkoły). Przejdą oni cykl trzech spotkań (4 godzinnych)z zakresu pisania biznesplanu. Po skończeniu cyklu wezmą udział w konkursie na najlepszy biznesplan dla przedsiębiorstwa społecznego. Zwycięzcy otrzymają cenne upominki. Ponadto aby uczniowie mieli możliwość poznania ginących zawodów i wzajemnej integracji zaplanowano dla nich dwudniowy wyjazd na Szlak Ginących Zawodów do Kudowy Zdrój.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO TRZECIEJ GRUPY DOCELOWEJ
Warsztaty (cykl 4 spotkań szkoleniowo/warsztatowych w okresie od czerwca do grudnia 2014 roku). Grupa 20 członkiń KGW przejdzie cykl spotkań warsztatowych (6 godzinnych)zwiększających wiedzę na temat ekonomii społecznej. Warsztaty zakończy dwudniowa wizyta studyjna do funkcjonującej wioski ematycznej, która posłuży jako dobry przykład.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO CZWARTEJ GRUPY DOCELOWEJ
Szkolenia (4 spotkania w okresie od czerwca do grudnia 2014 roku). W celu usprawnienia funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz zwiększenia ich motywacji do podejmowania działalności gospodarczej zostaną zorganizowane 4 spotkania szkoleniowe. Każde spotkanie będzie trwało 6 godzin.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO PIĄTEJ GRUPY DOCELOWEJ
Zaplanowano organizację trzech spotkań w postaci biznes lunchów (4 godziny każde spotkanie).

                 

 Projekt  współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich