Pasek nawigacyjny

Strona główna POKL - MÓJ WŁASNY BIZNES

Mój własny biznes

MÓJ WŁASNY BIZNES

KONCEPCJA PROJEKTU

Finansowanie projektu pochodzi z funduszy Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest realizowany w ramach
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia


1. Tytuł projektu:
Mój własny biznes

2. Wnioskodawca:
Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej
Przedsiębiorczości

3. Partnerzy
- Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego
- Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu

4. Okres trwania projektu
Od 02.10.2012 r. do  30.09.2014 r.

5. Grupa docelowa
Uczestnikami projektu będą mogły zostać wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu i jednocześnie należące do jednej z nw. grup:
- osoby z grupy wiekowej do 25 r.ż.,
- osoby z grupy wiekowej powyżej 50 r.ż.,
- osoby bez wykształcenia średniego,
- osoby bez doświadczenia zawodowego,
- osoby bez kwalifikacji zawodowych,
- osoby długotrwale bezrobotne.

6. Liczba osób objętych wsparciem
Projekt obejmie wsparciem szkoleniowo-doradczym 60 mieszkańców powiatu gostyńskiego. Na bezzwrotną dotacje (40 000 zł) i półroczne wsparcie pomostowe (1 500 zł miesięcznie) będzie mogło liczyć 48 bezrobotnych, którzy przygotują się najlepiej do prowadzenia firmy a ich pomysły na biznes zostaną najwyżej ocenione przez Komisje Oceny Wniosków.

7. Działania podejmowane w projekcie
O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie szereg kryteriów, które oceniane będą na podstawie złożonego formularza rekrutacyjnego, następnie rozmowy kwalifikacyjnej określającej motywacje i predyspozycje psychologiczne do prowadzenia własnego biznesu i ostatecznie testu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Już na etapie rekrutacji do projektu oceniany będzie pomysł na biznes m.in. pod kątem realności, znajomości rynku, trwałości i innowacyjności. Oceniane będą też predyspozycje zawodowe do prowadzenia działalności gospodarczej, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności związane z profilem planowanej działalności.

Następnie osoby zrekrutowane do projektu wezmą udział w części szkoleniowo – doradczej na temat administracyjno-prawnych aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także tworzenia biznes planu. Częścią poprzedzającą merytoryczną tematykę przedsiębiorczości będzie opracowanie Indywidualnych Planów Działania z każdym z przyszłych przedsiębiorców.

Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia będzie mógł  skorzystać z doradztwa indywidualnego, podczas którego będzie można skonsultować opracowany biznes plan z ekspertem, oceniającym szanse i zagrożenia przyszłego biznesu i doradzającym odpowiednie zaplanowanie i przeciwdziałanie występującym trudnościom w biznesie.

Po zakończeniu części szkoleniowo – doradczej uczestnicy złożą wniosek o wsparcie, które dalej Komisja Oceny Wniosków (KOW) oceni zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym. Ocena KOW będzie wypadkową wielu czynników, w tym oceny biznes planu, wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, predyspozycji zawodowych oraz oceny trenerów i doradców prowadzących szkolenia.

Osoby, których wnioski zostaną pozytywnie ocenione przez KOW otrzymają 40 tys. bezzwrotnego wsparcia na pokrycie wydatków związanych z podjęciem działalności gospodarczej, w tym na wydatki inwestycyjne oraz na środki obrotowe. Dotacja będzie miała charakter bezzwrotny pod warunkiem utrzymania prowadzenia działalności przez min. 12 miesięcy.
 
Dodatkowo osoby, które otrzymają wsparcie inwestycyjne będą mogły uzyskać również tzw. wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy prowadzenia działalności w kwocie 1,5 tys. miesięcznie. Wsparcie to może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności, np. opłaty telekomunikacyjne, czynsz, składki ZUS, itp.

W trakcie prowadzenia działalności w pierwszych 12 miesiącach każdy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać również z indywidualnego wsparcia szkoleniowo – doradczego, którego celem będzie pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów i trudności w początkowej fazie funkcjonowania biznesu.


8. Osoby do kontaktu:
• Milena Filipowska – Kierownik projektu
Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem
tel.: 61 283 27 04, 698 074 659
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
• Krzysztof Marzec – Koordynator projektu
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego
ul. 1 Maja 13/3, 63-800 Gostyń
tel.: 65 572 07 54, 537 007 087
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
• Justyna Krzyżostaniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
ul. Poznańska 200, 63-800 Gostyń


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
                                      Europejskiego Funduszu Społecznego